މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އާއި ކުމުންދޫ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ކުމުންދޫގައި ތަރައްޤީކުރި ހިތްގައިމު “ސީދީބެ މައިޒާން ” ހުޅުވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އާއި ކުމުންދޫ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ކުމުންދޫގައި ތަރައްޤީކުރި ހިތްގައިމު “ސީދީބެ މައިޒާން ” މިދިޔަ އީދު ދުވަހު ހުޅުވައިފި މި މައިޒާން

Read more

ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތަކަށް ކަސްރަތު 2 ވަނަ ފިޓްނަސް ޕްރޮގްރާމައް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ދުޅަހެޔޮ ސިއްޚަތެއްގައި މުޖްތަމައެއް ބިނާކުރުމަށްޓަކައި ހދ.ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލަރ ކުރިޔައްގެންދާ ފިޓްނަސް ޕްރޮގްރާމް ގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު މިއަދު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. ބައިވެރިވާން

Read more

ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރަން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމައް ހޯލް އަށް ވަނުމައް ހުރަސް އެޅުމުން ހޯލް ބޭރުގައި ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްޓަކައި މިރޭ 31 ޖުލައި 2019 ގައި ކުމުންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވަގުތީ މީޓިންގ ހޯލްގައި ބޭއްވުމަށް އިންތިޒާމްތައް

Read more

ހދ.ކުމުންދޫ އިން ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ އާއި ބައްދަލު ކޮށްފި

ހދ.ކުމުންދޫ އިން ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ކައުންސިލްގެ ރައީސް އާއި މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރ އަލްފާޞިލް މުޙައްމަދު ރާއީ އާއި އެކު

Read more

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން ކައުންސިލައް ބޭއްވުމަށް ލާޒިމް ކުރާ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން 31 ޖުލައި 2019 ގައި ބޭއްވުމަށް ތާވަލް ކޮށްފި

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 110 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ބޭއްވުމަށް ލާޒިމް ކުރާ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުން 31 ޖުލައި

Read more

މިއަހަރު ރަމަޟާން މަހު ޙިފްޒްކޮށް ތަރާވީސް ކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް އިން ޚަރަދު ކޮށްގެން ގެނައި ހާފިޒް ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެނދުނު ކުމުންދޫ އަށް ވަޑައިގެންފި

ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޟާން މަހު ޙިފްޒްކޮށް ތާރާވީސް ކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްއިން ޚަރަދުކޮށްގެން ގެނުއްވި ހާފިޒު ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެނދުނު ކުމުންދޫ އަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. އަލްހާފިޒް އަލް ހާފިޒް

Read more

ކައުންސިލުން ރޯދަމަހު ހުރިހާ ގޭބިސިތަކުގެ ކުނިއުކާލަދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ހިލޭދިނުމަށް ނިންމައިފި

ރޯދަމަހު ކުމުންދޫ ގޭބިސީތަކުގައި އުފެދޭ ކުނި ހިލޭ އުކާލަދިނުމަށް ކުމުންދޫ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި އެވެ. މިކަން ހާމަކޮށް އެކައުންސިލުން މިއަދު އާންމުކުރި އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވަނީ މި ޕްރޮގުރާމުގެ

Read more

ހދ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ގަދަ 16 ދަރިވަރުންގެ ތެރޭގައި ހދ.ކުމުންދޫ ރާއިދާ މޫސާ ހިމެނިއްޖެ

1440 ވަނަ އަހަރުގެ ހދ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު 16 ދަރިވަރުންގެ ތެރޭގައި ހދ.ކުމުންދޫ އެލްޕާސޯ ރާއިދާ މޫސާ ވަނީ ހިމެނިފައެވެ. މިއަދު ހެނދުނު ހދ.ނެއްލައިދޫގައި

Read more

ހދ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުންނާއި އޮފިޝަލުން މިއަދު ހެނދުނު ހދ.ނެއްލައިދޫ އަށް ފުރައިފި

މިއަހަރުގެ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް އޮންނަ ހދ.ނެއްލައިދޫ އަށް ކުމުންދޫ ތަމްސީލް ކުރާ 9 ދަރިވަރުންނާއި ދަރިވަރުންގެ ބެލެނިވެރީން އަދި އޮފިޝަލުން މިއަދު 18 އޭޕްރިލް 2019

Read more

ކުމުންދޫ ގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއްގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިއުލާން ކޮށްފި

17 އޭޕްރިލް 2019 ގައި ކުމުންދޫ ކައުންސިލް އިން ކޮށްފައިވާ އިއުލާންގައި ވަނީ ކުމުންދޫ ކައުންސިލުންދޭ ކުރެހުމާއި އެއްގޮތައް އަމިއްލަތަކެތީގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކުގެ ވަށާފާރާއި ވޯކްވޭ ރާނާ

Read more

ހދ.ކުމުންދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ މަޝްރޫޢު ޑިޒައިން ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޢިއުލާން ކޮށްފި

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމަނާފައިވާ ކުމުންދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ މަޝްރޫޢު އިއުލާން ކޮށްފައިވަނީ މާރޗް 2019 ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ކޮށްފައިވާ

Read more