ހދ.ކުމުންދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ މަޝްރޫޢު ޑިޒައިން ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޢިއުލާން ކޮށްފި

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމަނާފައިވާ ކުމުންދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ މަޝްރޫޢު އިއުލާން ކޮށްފައިވަނީ މާރޗް 2019 ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ކޮށްފައިވާ

Read more