މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އާއި ކުމުންދޫ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ކުމުންދޫގައި ތަރައްޤީކުރި ހިތްގައިމު “ސީދީބެ މައިޒާން ” ހުޅުވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އާއި ކުމުންދޫ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ކުމުންދޫގައި ތަރައްޤީކުރި ހިތްގައިމު “ސީދީބެ މައިޒާން ” މިދިޔަ އީދު ދުވަހު ހުޅުވައިފި މި މައިޒާން

Read more