އިދާރީ މުވައްޒަފުން

ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން

ޑިރެކްޓަްރ
ޢަލީ ހުސައިން (ޑިރެކްޓަރ)
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
ޢަލީ އަބްދުލް ވާޚިދު (އ.ޑިރެކްޓަރ)
ހަލީމަތު އަބޫބަކުރު ( އ.ފައިނޭންސް އޮފިސަރ )

ފާތިމަތު ޢާދަމް ( އ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ )

ފާތިމަތު ޒޫނާ ( އ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ )

ހުސައިން ނަސީރު ( މަސައްކަތު )

އިބްރާހިމް ޝަރީފް (މަސައްކަތު)

މުޙައްމަދު ލަތީފް ( ޑްރައިވަރ )

އިރުފާން ހުސައިން (އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ)