މިޝަން އަދި ވިޝަން

ކައުންސިލްގެ މިޝަން

” 2030 ގެ ނިޔަލައް މިރަށަކީ އިޤްތިސާދީ، އިޖްތިމާޢީ، އުމްރާނީ އަދި ތަޢުލީމީގޮތުން ކުރިއަރާ ތަހުޒީބީ ދުޅަހެޔޮ ރައްޔިތުންތަކެއް ދިރިއުޅެމުންދާ ވެއްޓެއް ޤާއިމް ކުރެވިފަައިވާ ރަށަކަށް ހެދުން.”

ކައުންސިލްގެ ވިޝަން

” ކުމުންދޫ އަކީ އިޤްތިސާދީ، އިޖްތިމާޢީ، އުމްރާނީ އަދި ތަޢުލީމީގޮތުން ކުރިއަރާ ތަހުޒީބީ ދުޅަހެޔޮ ރައްޔިތުންތަކެއް ދިރިއުޅެމުންދާ ރަށަކަށް ހެދުން.”