މިއަހަރު ރަމަޟާން މަހު ޙިފްޒްކޮށް ތަރާވީސް ކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް އިން ޚަރަދު ކޮށްގެން ގެނައި ހާފިޒް ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެނދުނު ކުމުންދޫ އަށް ވަޑައިގެންފި

ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޟާން މަހު ޙިފްޒްކޮށް ތާރާވީސް ކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްއިން ޚަރަދުކޮށްގެން ގެނުއްވި ހާފިޒު ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެނދުނު ކުމުންދޫ އަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. އަލްހާފިޒް އަލް ހާފިޒް

Read more

ކައުންސިލުން ރޯދަމަހު ހުރިހާ ގޭބިސިތަކުގެ ކުނިއުކާލަދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ހިލޭދިނުމަށް ނިންމައިފި

ރޯދަމަހު ކުމުންދޫ ގޭބިސީތަކުގައި އުފެދޭ ކުނި ހިލޭ އުކާލަދިނުމަށް ކުމުންދޫ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި އެވެ. މިކަން ހާމަކޮށް އެކައުންސިލުން މިއަދު އާންމުކުރި އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވަނީ މި ޕްރޮގުރާމުގެ

Read more

ހދ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ގަދަ 16 ދަރިވަރުންގެ ތެރޭގައި ހދ.ކުމުންދޫ ރާއިދާ މޫސާ ހިމެނިއްޖެ

1440 ވަނަ އަހަރުގެ ހދ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު 16 ދަރިވަރުންގެ ތެރޭގައި ހދ.ކުމުންދޫ އެލްޕާސޯ ރާއިދާ މޫސާ ވަނީ ހިމެނިފައެވެ. މިއަދު ހެނދުނު ހދ.ނެއްލައިދޫގައި

Read more