ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރަން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމައް ހޯލް އަށް ވަނުމައް ހުރަސް އެޅުމުން ހޯލް ބޭރުގައި ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްޓަކައި މިރޭ 31 ޖުލައި 2019 ގައި ކުމުންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވަގުތީ މީޓިންގ ހޯލްގައި ބޭއްވުމަށް އިންތިޒާމްތައް

Read more

ހދ.ކުމުންދޫ އިން ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ އާއި ބައްދަލު ކޮށްފި

ހދ.ކުމުންދޫ އިން ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ކައުންސިލްގެ ރައީސް އާއި މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރ އަލްފާޞިލް މުޙައްމަދު ރާއީ އާއި އެކު

Read more

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން ކައުންސިލައް ބޭއްވުމަށް ލާޒިމް ކުރާ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން 31 ޖުލައި 2019 ގައި ބޭއްވުމަށް ތާވަލް ކޮށްފި

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 110 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ބޭއްވުމަށް ލާޒިމް ކުރާ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުން 31 ޖުލައި

Read more