ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތަކަށް ކަސްރަތު 2 ވަނަ ފިޓްނަސް ޕްރޮގްރާމައް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ދުޅަހެޔޮ ސިއްޚަތެއްގައި މުޖްތަމައެއް ބިނާކުރުމަށްޓަކައި ހދ.ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލަރ ކުރިޔައްގެންދާ ފިޓްނަސް ޕްރޮގްރާމް ގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު މިއަދު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. ބައިވެރިވާން

Read more