މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯރކް (އެމް.ޑީ.އެން) އިން މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަ ކޮށްފައިވާތީ އެކަމަށް ސަރުކާރުން އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އެޅުން ލަސްވަމުންދާތީ ހދ.ކުމުންދޫ ކައުންސިލުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *