ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރަން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމައް ހޯލް އަށް ވަނުމައް ހުރަސް އެޅުމުން ހޯލް ބޭރުގައި ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *