މިއަހަރު ރަމަޟާން މަހު ޙިފްޒްކޮށް ތަރާވީސް ކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް އިން ޚަރަދު ކޮށްގެން ގެނައި ހާފިޒް ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެނދުނު ކުމުންދޫ އަށް ވަޑައިގެންފި

ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޟާން މަހު ޙިފްޒްކޮށް ތާރާވީސް ކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްއިން ޚަރަދުކޮށްގެން ގެނުއްވި ހާފިޒު ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެނދުނު ކުމުންދޫ އަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. އަލްހާފިޒް އަލް ހާފިޒް ތަންޒިލް ޝަބުއްދީން ނަމަކަށް ކިޔާ މިހާފިޒަކީ އިންޑިޔާ ރައްޔިތެކެވެ. އަލްހާފިޒް އަލް ހާފިޒް ތަންޒިލް ޝަބުއްދީން ޙިފްޒްކޮށް ތާރާވީސް ނަމާދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކުމުންދޫ މަސްޖިދުލް ފިރުދައުސް ގައެވެ.

މިއަހަރު ހާފިޒުން ގެނައުމުގެ އެންމެހައި ކަންކަން ހަމަޖައްސަވައިދެއްވާފައިވަނި އަދާލަތުޕާޓީގެ ފަރާތުންނެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *