ހދ.ކުމުންދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިހް އާއި ބައްދަލު ކުރެއްވުން

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *